Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w MikołowieMałżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym,
co sami z nich czynimy
carlos ruiz zafón

Menu


Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu zadań Działu ds. Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

 1. organizowanie i prowadzenie (lub zlecanie organizowania i prowadzenia) oraz dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu,

 2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

 5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych.

2. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

 1. wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy finansowanie w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, nie pozostające
  w zatrudnieniu,

 2. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

 3. dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku
  z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 4. dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z:

3. Kontrola prawidłowości realizacji zawartych umów z wnioskodawcami.

4. Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej.

5. Opracowanie i monitoring funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

6. Organizacja posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

7. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do zawierania umów i porozumień w związku z finansowaniem pobytu w WTZ mieszkańców z innych powiatów.

8. Opracowanie i realizacja projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.

10. Sporządzanie wniosków do PFRON.